Henkilötietojen käsittely

Mitä hen­ki­lö­tie­doil­la tar­koi­te­taan?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan sopimussuhteisiin liittyviä asiakas- ja laskutustietoja. Näitä ovat nimi, henkilötunnus, osoite- ja yhteystiedot sekä mahdollisesti pankkitilin numero. Lisäksi henkilötietoja ovat mm. asiakkaiden palveluiden käyttöön, maksukäyttäytymiseen, käyttökohteeseen ja energian kulutukseen liittyvät tiedot.

Mis­tä Ha­mi­nan Ener­gian käyt­tä­mät hen­ki­lö­tie­dot ovat pe­räi­sin?

Henkilötiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään esim. sähköpostilla, internetin kautta, puhelimitse, kirjeitse postin kautta tai muulla vastaavalla tavalla. Tiedot kerätään ja päivitetään asiakkaiden tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energiamittareilta saaduilla energiankäyttötiedoilla.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ulkopuolisista tietolähteistä kuten Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä tai viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä kuten kaupparekisteristä.
Kaikki asiakkaiden yhteydenotot Haminan Energiaan voidaan tallentaa.

Mi­hin tar­koi­tuk­siin Ha­mi­nan Ener­gia käyt­tää hen­ki­lö­tie­to­ja?

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, maksujen valvontaan ja perintään, tuotteiden ja palveluiden ylläpitämiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen ja toimittamiseen sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvien Haminan Energia Oy:n sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitamiseen. Lisäksi henkilötietoja hyödynnetään tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

Ket­kä kä­sit­te­le­vät hen­ki­lö­tie­to­ja?

Tietoihin on käyttöoikeus Haminan Energian palveluksessa olevilla henkilöillä sekä Haminan Energian palvelutoimittajilla, joiden kanssa on sovittu Haminan Energian asiakassuhteeseen liittyvien palvelujen hoitamisesta. Henkilötietojen käsittelijöiltä edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksien noudattamista.

Ke­nel­le luo­vu­tam­me asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja?

Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Haminan Energia Oy:n yhteistyökumppaneille, palveluntuottajille tai alihankkijoille.
Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.
Annetut yhteystiedot voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mitkä liittyvät Haminan Energian sähkön, kaasun, kaukolämmön, laajakaistaliittymien ja TV-palvelujen myyntiin, ellei asiakas ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Re­kis­te­röi­dyn oi­keu­det

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Haminan Energiaa käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.


Tietosuojaseloste on luettavissa täällä

Takaisin ylös